demo-attachment-769-DSC_0544-20666

Rejestracja urządzeń UDT (żurawie), badania UDT…

Zapewniamy kompleksową usługę załatwiania wszelkich spraw związanych z formalnościami, jakie trzeba dopełnić w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mamy kompetencje i kwalifikacje, żeby reprezentować naszych klientów przed UDT. Rejestracja urządzenia transportu bliskiego? Badanie odbiorcze? Załatwimy wszystkie formalności, którym podlegają urządzenia transportu bliskiego. Do tego zapewniamy fachowe wsparcie, doradztwo i serwis UTB.

 

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy – Możliwość zrobienia na miejscu przeglądu konserwacyjnego – Przygotowanie urządzenia do badania UDT – Kompleksowe przygotowanie dokumentacji.

 

Urządzenia transportu bliskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji UDT oraz badań UDT, po których wydawana jest decyzja o dopuszczeniu urządzenia przez inspektora oddziału w regionie, w którym urządzenie będzie eksploatowane. Po zarejestrowaniu urządzenia eksploatujący zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań urządzenia w celu dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Przegląd konserwacyjny, który zapewnia nasza firma, wymagany jest do przeprowadzenia badań i rejestracji UDT urządzeń.

 

Badanie UDT

Organizujemy badania UDT oraz wspieramy naszych klientów w rejestracji UDT na terenie całej Polski żurawi wieżowych podlegających dozorowi technicznemu.

 

Przygotowujemy urządzenia do badań UDT:

– okresowych

– odbiorczych

– kontrolnych

Komplety dokumentacji urządzenia dla UDT

Rejestracja UDT urządzenia transportu bliskiego wymaga dołączenia do wniosku kompletu dokumentacji. Nasza firma zapewnia również kompleksową usługę przygotowania dokumentacji urządzenia w języku polskim do analizy przez inspektora UDT. Sporządzamy do tego m.in.:

 • szkic sytuacyjny zamontowanego urządzenia UTB i jego otoczenia;
 • szkic zasilania urządzenia;
 • protokół pomiarów efektywności zabezpieczeń;
 • potwierdzenie prawidłowości montażu i inne dokumenty.

 

Badania UDT (zakładka)

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest instytucją państwową, która w ramach czynności dozoru technicznego zajmuje się badaniem urządzeń objętych kontrolą. Jakie rodzaje badań dotyczą maszyn UTB znajdujących się pod kontrolą właściwej jednostki dozoru technicznego oraz jak się na nie przygotować? W naszej firmie specjalizujemy się w przygotowywaniu urządzeń do kontroli i bezproblemowo przeprowadzonych badań.

 

Rodzaje badań UDT

Na wniosek użytkownika urządzenia technicznego organ właściwej jednostki dozoru podejmuje decyzję o zezwoleniu na eksploatację. Przed jej wydaniem zespół wykonuje czynności dozoru technicznego. Są to następujące badania:

 • badania odbiorcze;
 • badania okresowe;
 • badania doraźne, w tym doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne.

 

Przygotowanie do badania

W celu prawidłowego przeprowadzenia kontroli należy upewnić się, że urządzenie techniczne jest odpowiednio przygotowane – wszystko to musi być zgodne z instrukcją eksploatacji urządzenia technicznego. Należy również zapewnić bezpieczne warunki do wykonania czynności oraz potrzebne przyrządy. Bez przygotowania urządzenia badanie nie odbędzie się.

Istotne jest, że w trakcie badania nie jest wymagana obecność eksploatującego sprzęt podlegający dozorowi technicznemu, jeśli zamiast niego pojawi się upoważniony przedstawiciel. Nasza firma jako ekspert w tej dziedzinie pomoże Ci przygotować się do każdego z niżej wymienionych badań.

 

Badanie odbiorcze

Dla sprzętu, który ma dopiero po raz pierwszy zostać zarejestrowany w dozorze technicznym, przewidziane jest badanie odbiorcze. Jego celem jest uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzeń objętych dozorem

 

Badanie okresowe

Dla sprzętu objętego pełnym dozorem technicznym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia, wymagane jest przeprowadzenie badań okresowych. Polegają one między innymi na kontroli księgi rewizyjnej i dziennika czy kontroli protokołów i uprawnień. Inspektor może również wyrywkowo sprawdzać stan techniczny oraz mechanizmy urządzenia. Kontroluje się również, czy sprzęt jest prawidłowo wykorzystywany w ramach instrukcji eksploatacji, a także czy wszelkie napisy ostrzegawcze oraz wskaźniki stanu urządzenia znajdują się w miejscach dostępnych do zauważenia.

Celem kontroli okresowych jest również sprawdzenie, czy wykonane zostały zalecenie znajdujące się w protokole z poprzedniego badania.

 

Badanie doraźne eksploatacyjne

W przypadku bieżących potrzeb oraz w zależności od okoliczności uzasadniających kontrolę wyróżnia się także badanie doraźne. Podstawowym badaniem tego rodzaju jest badanie eksploatacyjne, którego głównym celem jest potwierdzenie, że jakiekolwiek zmiany w stanie sprzętu nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.

Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się na wniosek eksploatującego, a rozpatruje je zespół będący organem właściwej jednostki dozoru. Do typowych sytuacji, które wymagają kontroli, należy między innymi stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego urządzenia oraz weryfikacja stanu po wymianie cięgien nośnych.

 

Badania doraźne kontrolne

Badanie kontrolne przeprowadzane są w oparciu o zalecenia obecne w protokole z poprzedniego badania. Dotyczą one między innymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) i sprawdzają między innymi, czy urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo.

 

Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne

Badanie poawaryjne przeprowadza się w sytuacji niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia albo nieszczęśliwego wypadku w toku eksploatacji.

Celem badania jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu oraz odnalezienie przyczyn awarii. Jeśli powstały uszkodzenia lub zmiany, które nie pozwalają na dalsze użytkowanie, urządzenie objęte formą dozoru nie będzie mogło być poddane eksploatacji. Kontrolę tego typu przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego po zawiadomieniu o wypadku lub uszkodzeniu, któremu mogły ulec urządzenia techniczne.

Jeśli masz jakieś pytania na temat badań UDT (lub UTB), chętnie na wszystkie odpowiemy.

demo-attachment-1889-IMG_9639-72829

Przeglądy konserwacyjne UDT – jak często…

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (dostępne w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 2176) określa, jak często należy wykonywać przeglądy konserwacyjne i nakłada obowiązek konserwacji urządzeń transportu bliskiego, czyli UTB.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego określa także maszyny UTB

Zgodnie z rozporządzeniem urządzenia transportu bliskiego obejmują:

 • wciągarki i wciągniki
 • suwnice
 • żurawie (również żurawie stacjonarne)
 • układnice
 • dźwigniki (z wyjątkiem tych na wyposażeniu pojazdów, do pochylania stołów i z napędem ręcznym)
 • wyciągi towarowe
 • podesty ruchome
 • urządzenia dla niepełnosprawnych
 • schody i chodniki ruchome
 • przenośniki okrężne, kabinowe, platformowe
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków
 • dźwignice linotorowe
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe do celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • maszyny techniczne do przemieszczania kontenerów przy przeładunku
 • przeciągarki pojazdów szynowych.

 

Jak często wykonuje się przegląd konserwacyjny?

Wszystkie powyżej wymienione maszyny wymagają regularnych przeglądów konserwacyjnych. To jak często takie przeglądy należy wykonywać, określone jest w instrukcji eksploatacji dostarczonej przez producenta, a w przypadku braku takich informacji, przegląd wykonywany jest zgodnie z okresami podanymi w załączniku nr 2 do wspomnianego na wstępie rozporządzenia.

 

Jaki jest przebieg przeglądu konserwacyjnego?

Przegląd dokonywany jest przez konserwatora z uprawnieniami konserwacyjnymi UDT. Sprawdza on stan techniczny mechanizmów, układów bezpieczeństwa, mocowań, elementów nośnych, sygnalizacji, oznakowania i wszystkich podzespołów maszyny. W przypadku urządzeń technicznych sterowanych elektrycznie UDT wymaga również kontroli rezystancji obwodów elektrycznych i uziemień.

Konserwator dokonuje napraw bieżących usterek. Każdą wykonaną czynność i wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości wpisuje w dziennik konserwacji. Jest to dokument niezbędny podczas badania okresowego wykonywanego przez inspektora UDT. Podczas takiego badania należy przedstawić dozorowi technicznemu resurs wraz z dziennikiem konserwacji i instrukcją eksploatacji urządzenia. Możliwe jest także, że podczas konserwacji koniecznie będzie podjęcie decyzji o chwilowym wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, w związku z jego stanem technicznym i podjęcie większych napraw. Wszystko to jednak ma na celu jak największe bezpieczeństwo osób je obsługujących i spełnienie wymogów stawianych przez prawo pracy.

Nasi wykwalifikowani konserwatorzy UDT zajmą się dla Was takimi przeglądami konserwacyjnymi. Mamy ponad dziesięcioletnią praktykę w użytkowaniu, badaniu i konserwacjach żurawi wieżowych. Jeżeli interesuje Was szczegółowa oferta takich badań lub podjęcie stałej współpracy z naszą firmą, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Razem zadbamy o bezpieczeństwo Waszych pracowników i bezproblemowe przeglądy UDT.

demo-attachment-803-IMG_2505-60798-1

Czym jest resurs urządzeń transportu bliskiego…

Urządzenia transportu bliskiego, czyli w skrócie UTB, zgodnie z przepisami muszą mieć swój resurs. Obowiązek ten określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Według przepisów rozporządzenia resurs UTB to: “parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania“.

Wykorzystany resurs oznacza konieczność przeglądu specjalnego

W praktyce jest to ustalony termin w jednostkach odpowiednich dla pracy danego urządzenia np. w liczbie godzin pracy albo w liczbie cykli roboczych, po którym dla bezpieczeństwa dalszej eksploatacji urządzenia wymaga się przeglądu specjalnego, podczas którego maszyna i wszystkie jej elementy ruchome i nieruchome zostaną gruntownie sprawdzone. Zlecone zostaną także naprawy i wymiany, po których maszyna będzie mogła przejść obliczenie nowego resursu i wrócić do pracy.

Resurs jest niezbędny podczas przeglądu stanu technicznego

 

Resurs jest nazywany czasem resursem UDT, ze względu na to, że podczas przeglądu okresowego urządzeń UTB podlegających dozorowi technicznemu przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) będzie wymagał, aby eksploatujący pośród wymaganej dokumentacji przedstawił mu zarówno sam dokument z określonym resursem jak i potwierdzenie stopnia wykorzystania resursu. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zużycia i dopuszczenia do dalszego użytkowania.

 

Kto i jak określa czas eksploatacji urządzeń transportu bliskiego?

Obowiązek określenia resursu ciąży na eksploatującym maszynę. Przepisy stanowią, że należy określić go “na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej“, jednak nie zawsze jest to zadanie łatwe do wykonania.

Dlatego jeśli nie jesteście pewni, czy samodzielnie potraficie prawidłowo określić żywotność i bezpieczny czas eksploatacji, możecie zostawić to zadanie specjalistom z naszej firmy. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest nowe, czy ma już swoją historię, zajmiemy się resursem w sposób profesjonalny i poparty ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie przeglądów i eksploatacji dźwignic.

 

Zajmujemy się także wszelkiego rodzaju badaniami okresowymi i kontrolnymi. Z nami będziecie mieli pewność, że praca na Waszych urządzeniach jest bezpieczna, a przeglądy okresowe nie będą stanowić żadnego problemu. Jeśli potrzebujesz resursu, skontaktuj się z nami, a porozmawiamy o szczegółach i przedstawimy dokładną ofertę.